Cách nhận biết ổ đĩa cd dvd read writerCách nhận biết ổ đĩa cd dvd read writer , ổ đĩa hiện nay có ổ đĩa quang và ổ đĩa bình thường, bạn sẽ thường gặp ổ đĩa cổng sata , cổng ata rất nhiều , tình trạng ổ đĩa hư , hay kẹt đĩa … bạn có thể khắc phục nhanh và dễ hơn nhiều
How to recognize a cd dvd writers read, drive current optical drive and normal drive, you will often drive sata ports, port ata lot, the disks fails, or jam the disc … you can overcome a lot quicker and easier
、DVDライターが読んCDを認識し、現在の光学ドライブと通常のドライブを駆動するためにどのように、あなたは、多くの場合、SATAポートを駆動する、ポートのATA多く、ディスクが失敗した場合、またはディスクジャム…あなたはたくさんの迅速かつ容易克服することができます
如何识别CD DVD读取的作家,驱动电流光驱和硬盘的正常,你会经常开车SATA端口,端口ATA很多,磁盘出现故障,或干扰盘…你可以克服很多更快,更容易

Nguồn: https://gayawana.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gayawana.org/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Comments

  • anh cho hỏi có thể độ chế chiếc đầu đĩa DVD của máy tính cây dùng để xem phim nghe nhạc được không mà không cần lắp vao hệ thống máy tính nữa. cây cua e bị hỏng. ổ dvd vứt thi tiếc. nếu độ chế duocjd thi hay

    Hoàng Văn Bốn July 31, 2020 10:40 am Reply
  • Âm hay góng ngọng ..ay ói? A cố tình trêu người xem ah!

    điệp Bùi bá July 31, 2020 10:40 am Reply
  • cho mình hỏi ổ đĩa này có thể gắn vào laptop ko ạ

    phung liu July 31, 2020 10:40 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *