Chức Năng trong Quản Trị Nhân Sự – HR Management Functions (full)#HRRx #QuanTriNhanSu #NgheNhanSu #QuanTriNguonNhanLuc #HRManagement #HRM #HRProfessionals #HRMFunctions #ChucNangtrongQuanTriNhanSu #ChucNangtrongQuanTriNguonNhanLuc

*** CHỨC NĂNG TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ? HR MANAGEMENT FUNCTIONS?
(Tham Khảo / Reference: Nhiều Nguồn/ Different Sources)

1. Chức Năng Quản Trị: Hoạch Định, Tổ Chức, Định Hướng, Kiểm Soát
– Managerial Functions: Planning, Organizing, Directing, Controlling

2. Chức Năng Vận Hành: Cung Ứng Nguồn Nhân Lực, Đào Tạo Phát Triển, Thù Lao Lao Động và Phúc Lợi, Hòa Hợp, Duy Trì
– Operative Functions: Procurement, Development, Compensation, Integration, Maintenance

3. Chức Năng Tư Vấn: Tư Vấn cho Ban Quản Lý Cấp Cao, Trưởng các Phòng Ban Bộ Phận, Người Lao Động
– Advisory Functions: Advice to Top Management, Departmental Heads, Employees

*** HR Rx ***
– Kênh chia sẻ những kiến thức, thông tin, kinh nghiệm và trải nghiệm về Quản Trị Nhân Sự.
– Where the knowledge, information and experience of Human Resources Management have been shared.

Nguồn: https://gayawana.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gayawana.org/tong-hop/

Article Categories:
Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *